REGULAMIN Pozycjonowania artalia.pl
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem artalia.pl prowadzony jest przez firmę Artalia Anna
Szot z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy 26-600, ul. Piastowska 3/11, e-mail: seo@artalia.pl, NIP:
7962858014, REGON: 361905810.
2. Definicje:
a. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).
b. Usługodawca – Artalia Anna Szot z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy 26-600, ul. Piastowska
3/11, e-mail: seo@artalia.pl, NIP: 7962858014, REGON: 361905810.
c. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Usługodawcę.
d. Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy
dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę.
e. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.
f. Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie
pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
g. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy dodanie wybranych usług przed ich
zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie
zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich
z koszyka.
h. Zlecenie płatności wypełnienie formularza płatności do zamówienia na stronie Dotpay S.A., do
której usługobiorca jest przekierowany po zatwierdzeniu Koszyka.
i. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
a. sprzedaży i realizacji Usług zgodnie z ich opisami zamieszczonymi na stronie Sklepu
internetowego.
4. Zamówienie usługi za pośrednictwem sklepu jest potwierdzeniem i z zapoznaniem się przez
Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
5. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym
Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet
wyposażonych w przeglądarkę internetową.
7. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.
8. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia
Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony
technicznej, organizacyjnej i prawnej.
9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego.
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest dodanie
Usługi do Koszyka, poprawne wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza zamówienia.
4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego podpunktu, złożone w dni powszednie po
godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane
następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy
przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.
7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego podpunktu.
8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub
brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca nie
uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
10. Faktura VAT wystawiana jest o ile Usługobiorca zaznaczył taką opcję w Formularzu.
§3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto,
zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu.
3. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
a. zlecając transakcję płatniczą w systemie Dotpay S.A..
b. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.
4. Usługobiorca dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3b. niniejszego podpunktu,
usługi zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie
Usługodawcy.
6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3a. niniejszego podpunktu,
Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości
Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego podpunktu, jeżeli
Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia,
Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub
telefoniczną.
8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem,
Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego
Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone
przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na
zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
§4. DOSTAWA
1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez
Usługobiorcę adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie
Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 3 do 365 dni i zależny jest od dziennej
ilości zamieszczeń linków.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.
4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.
§5. REKLAMACJA
1. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług
przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres:
Artalia Anna Szot, Piastowska 3/11, 26-600 Radom lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: seo@artalia.pl.
1. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu
zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis
stanu faktycznego, którego dotyczy.
2. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji
(zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie
wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w
odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem
przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem
przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów
w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ
usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do
słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu
wyszukującego – Usługodawca zachęca do kontaktu.
3. Usługodawca nie gwarantuje konkretnych wyników dla świadczonych usług, ponieważ zależą
one od wielu czynników on-page i off-page, m.in. konkurencyjności wybranych przez Usługobiorcę
słów/fraz kluczowych oraz optymalizacji treści i struktury witryny Usługobiorcy, na które
usługodawca nie ma wpływu.
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
c. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
d. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.
e. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę.
f. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
g. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli.
h. umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje
Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
i. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie
zostało otwarte przez Usługobiorcę.
j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
k. umów zawartych w drodze aukcji publicznej.
l. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi.
m. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego podpunktu
wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Usługobiorcę drogą mailową lub pocztową,
w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Usługi. Wzór oświadczenia
zawiera Załącznik nr1.
4. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Postanowienia niniejszego podpunktu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących
konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj.
osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą lub zawodową.
§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług,
o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów
marketingowych.
4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się
w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego artalia.pl.
§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na
stronie Sklepu internetowego artalia.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za
zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku
tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego artalia.pl w tym ich udostępnianie
w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa
autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego
artalia.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4.Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej
osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić
podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego
procederu.
§9 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1.Wykonawca nie może wykorzystywać plików źródłowych strony pozycjonowanej oraz danych
w nich zawartych do celów innych niż wykonanie niniejszej umowy, a zwłaszcza udostępniać ich
osobom trzecim.
2.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronie internetowej.
3.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzgodnione z Wykonawcą zmiany w kodzie
źródłowym strony internetowej.
4.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz zasad funkcjonowania
wyszukiwarki internetowej mające wpływ na zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej
umowy.
5.Wykonawca może rozpocząć pozycjonowanie przed ukończeniem optymalizacji strony
pozycjonowanej.
6.Wykonawca jest uprawniony do żądania usunięcia ze strony internetowej elementów
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie umowy.
7.Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania wykonywania usługi pozycjonowania bez
dodatkowej informacji w sytuacji nieopłacenia lub opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za 1-den
miesiąc trwania umowy.
§ 10 ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
1.Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę do
udostępnienia Wykonawcy konto FTP z dostępem do plików źródłowych pozycjonowanej strony
internetowej oraz dostępu do CMS’s strony jeśli istnieje.
2.W przypadku braku zgody na dostęp do plików źródłowych pozycjonowanej strony internetowej
przez Zleceniodawcę,
3.Zleceniodawca wyznaczy osobę, która w porozumieniu z Wykonawcą będzie wprowadzać
stosowne zmiany w kodzie źródłowym strony internetowej według zaleceń i dyspozycji
Wykonawcy.
4.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizację usługi
pozycjonowania.
5.Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy.
6.W celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy
Zleceniodawca oświadcza, że:
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie zgłaszał Wykonawcy informację o zamiarze
wprowadzenia jakichkolwiek zmian do strony pozycjonowanej, natomiast wprowadzenie tych
zmian nastąpi dopiero po uzyskaniu zgody przez Zleceniodawcę.
7.W trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania strony
pozycjonowanej.
§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY OBOWIĄZUJE PRZY OFERTACH
POZYCJONOWANIA 12-MIESIĘCZNYCH
1. Wykonawca zastrzega sobie okres 12 miesięcy na wypozycjonowanie strony internetowej
Zleceniodawcy pod wyrażenia kluczowe.
2. Po upływie jednego okresu rozliczeniowego, umowa staje się umową zawartą na czas
nieokreślony. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez strony umowy w dowolnym momencie z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania
okresu rozliczeniowego nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty należności wynikającej z
niniejszej umowy.
4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli:
5. Zleceniodawca w okresie trwania umowy podejmuje jakiekolwiek działania mogące negatywnie
wpłynąć na pozycję strony pozycjonowane.
6. Dniem wypowiedzenia jest dzień otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę umowy.
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu
internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami
nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia
wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak
najkrócej.
2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem
dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.
3. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów,
ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług
w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując
jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.
4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.
Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF,
umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę
z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich
ogłoszenia.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą
realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku
braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest
Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Przepisu §10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
(Dz.U.1964 nr 16 poz. 93) – w takim przypadku wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą
w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże
w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji,
właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących
w Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny
(Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2017 roku.

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

§1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest Paweł Jóźwiak Artalia Anna Szot ul.Piastowska 3/11 26-600 Radom NIP: 7962858014 (zwana dalej „ARTALIA.PL”).

§2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do na adres e-mail kontakt@artalia.pl lub adres pocztowy Artalia Anna Szot ul.Piastowska 3/11 26-600 Radom

§3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawarcia umowy współpracy oraz jej wykonywania.

§4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ARTALIA.PL?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji procesu wykonania umowy zawartej z Tobą na okres realizacji projektu

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARTALIA.PL, którym jest:

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z nadzorem realizacji zawartych umów, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ARTALIA.PL oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w zahasłowanych plikach, gromadzenia danych ze stron www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

§5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:

imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie,

dane adresowe,

adres e-mail i numer telefonu,

dane adresowe Twojego Urzędu Skarbowego,

niezbędne dane do wykonania zlecenia

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§6. Jakie masz uprawnienia wobec ARTALIA.PL w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ARTALIA.PL; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

§7 .W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

§8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe lub audytowe, margketingowe, frimą zarządzającym domenami, firmą zarządzającą serwerami wspomagają obsługę użytkowników ARTALIA.PL, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz obsługuję nasze strony www

(najczęściej przy realizacji zleceń współpracujemy z firmami :

HEKKO.PL – w zakresie hostingu (na życzenie klienta udostępniamy umowę) i domen oraz certyfikatów ssl

HEKKO.PL oraz SEOHOST.PL – w zakresie domen oraz certyfikatów ssl

Google.pl – w zakresie reklam
Facebook.com – w zakresie reklam )

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom na rzecz, których świadczymy swoje usługi za pomocą Twoich usług, które świadczysz ARTALIA.PL na podstawie zawartej umowy współpracy / umowy cywilno- prawnej.

§9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych, marketingowych

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

§10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- już podczas uruchomienia procesu zlecenia, do którego dobrowolnie się zgłaszasz, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane podczas innych, podobnych tematycznie procesów przy realizacji zlecenia, chyba że wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie podczas jednego z takich procesów.

Pozdrawiamy
ARTALIA.PL

KONTAKT

Artalia Anna Szot

Piastowska 3/11

26-600 Radom

NIP: 7962858014

E-mail: seo@artalia.pl