» Regulamin

Regulamin

alt

REGULAMIN Pozycjonowania artalia.pl
 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem artalia.pl prowadzony jest przez firmę Artalia Anna Szot z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy 26-600, ul. Piastowska 3/11, e-mail: seo@artalia.pl, NIP: 7962858014, REGON: 361905810.
 

2. Definicje:
 

a. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

b. Usługodawca – Artalia Anna Szot z siedzibą w Radomiu, kod pocztowy 26-600, ul. Piastowska 3/11, e-mail: seo@artalia.pl, NIP: 7962858014, REGON: 361905810.

c. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Usługodawcę.

d. Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę.

e. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.

f. Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

g. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy dodanie wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich
z koszyka.

h. Zlecenie płatności wypełnienie formularza płatności do zamówienia na stronie Dotpay S.A., do której usługobiorca jest przekierowany po zatwierdzeniu Koszyka.

i. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu.
 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:

a. sprzedaży i realizacji Usług zgodnie z ich opisami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego.
 

4. Zamówienie usługi za pośrednictwem sklepu jest potwierdzeniem i z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 

5. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 

6. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 

7. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.
 

8. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
 

9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego.
 

Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest dodanie Usługi do Koszyka, poprawne wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza zamówienia.

4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego podpunktu, złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego podpunktu.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

10. Faktura VAT wystawiana jest o ile Usługobiorca zaznaczył taką opcję w Formularzu.

 

§3. PŁATNOŚCI
 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 

2. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu.
 

3. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
 

a. zlecając transakcję płatniczą w systemie Dotpay S.A..
 

b. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.
 

4. Usługobiorca dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia.


5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3b. niniejszego podpunktu, usługi zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.


6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3a. niniejszego podpunktu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.


7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego podpunktu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub telefoniczną.


8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.


9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 


§4. DOSTAWA
 

1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 3 do 365 dni i zależny jest od dziennej ilości zamieszczeń linków.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.

4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.


 

§5. REKLAMACJA
 

1. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: Artalia Anna Szot, Piastowska 3/11, 26-600 Radom lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: seo@artalia.pl.

2. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów
w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).


2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego – Usługodawca zachęca do kontaktu.

3. Usługodawca nie gwarantuje konkretnych wyników dla świadczonych usług, ponieważ zależą one od wielu czynników on-page i off-page, m.in. konkurencyjności wybranych przez Usługobiorcę słów/fraz kluczowych oraz optymalizacji treści i struktury witryny Usługobiorcy, na które usługodawca nie ma wpływu.


 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


c. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

d. umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

e. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę.

f. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego podpunktu wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Usługobiorcę drogą mailową lub pocztową,
w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Usługi. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr1.


4. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Postanowienia niniejszego podpunktu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).


2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług,
o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.


3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.


4. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się
w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego artalia.pl.§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH


1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego artalia.pl są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.


2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego artalia.pl w tym ich udostępnianie
w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.


3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego artalia.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


4.Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§10. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
 

1.Wykonawca nie może wykorzystywać plików źródłowych strony pozycjonowanej oraz danych
w nich zawartych do celów innych niż wykonanie niniejszej umowy, a zwłaszcza udostępniać ich osobom trzecim.


2.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronie internetowej.

3.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzgodnione z Wykonawcą zmiany w kodzie źródłowym strony internetowej.


4.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz zasad funkcjonowania wyszukiwarki internetowej mające wpływ na zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.


5.Wykonawca może rozpocząć pozycjonowanie przed ukończeniem optymalizacji strony pozycjonowanej.


6.Wykonawca jest uprawniony do żądania usunięcia ze strony internetowej elementów uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie umowy.

7.Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania wykonywania usługi pozycjonowania bez dodatkowej informacji w sytuacji nieopłacenia lub opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za 1-den miesiąc trwania umowy.


 

§ 11. ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
 

1.Zleceniodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę do udostępnienia Wykonawcy konto FTP z dostępem do plików źródłowych pozycjonowanej strony internetowej oraz dostępu do CMS's strony jeśli istnieje.


2.W przypadku braku zgody na dostęp do plików źródłowych pozycjonowanej strony internetowej przez Zleceniodawcę,

3.Zleceniodawca wyznaczy osobę, która w porozumieniu z Wykonawcą będzie wprowadzać stosowne zmiany w kodzie źródłowym strony internetowej według zaleceń i dyspozycji Wykonawcy.


4.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizację usługi pozycjonowania.


5.Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6.W celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca oświadcza, że:

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie zgłaszał Wykonawcy informację o zamiarze wprowadzenia jakichkolwiek zmian do strony pozycjonowanej, natomiast wprowadzenie tych zmian nastąpi dopiero po uzyskaniu zgody przez Zleceniodawcę.


7.W trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania strony pozycjonowanej.

 

§ 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY OBOWIĄZUJE PRZY OFERTACH POZYCJONOWANIA 12-MIESIĘCZNYCH
 

1. Wykonawca zastrzega sobie okres 12 miesięcy na wypozycjonowanie strony internetowej Zleceniodawcy pod wyrażenia kluczowe.


2. Po upływie jednego okresu rozliczeniowego, umowa staje się umową zawartą na czas nieokreślony. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.


3. Umowa może zostać rozwiązana przez strony umowy w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty należności wynikającej z niniejszej umowy.

4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli:

5. Zleceniodawca w okresie trwania umowy podejmuje jakiekolwiek działania mogące negatywnie wpłynąć na pozycję strony pozycjonowane.

6. Dniem wypowiedzenia jest dzień otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę umowy.


 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie.

3. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług
w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień.


4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę
z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.


5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


7. Przepisu §10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93) – w takim przypadku wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże
w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących
w Rzeczpospolitej Polskiej.


8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.


9. Regulamin obowiązuje od dnia 2.07.2015 roku.Regulamin świadczenia usługi hostingu WWW

§ 1.
DEFINICJE
Aktywacja – uruchomienie Usługi Hostingu WWW;
Hosting WWW – wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez Artalia odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane;
Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;
Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu WWW;
Okres testowy – czas, w czasie którego Klient może nieodpłatnie wypróbowywać właściwości Hostingu WWW;
Przedłużenie – utrzymywanie Hostingu WWW przez kolejny okres ważności.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Świadczenie Usługi Hostingu WWW odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług Artalia.
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Artalia na rzecz Klienta Usługi Hostingu WWW.
Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu WWW współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

§ 3.
UMOWA I AKTYWACJA USŁUGI SERWERA
Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż miesiąc lub nieokreślony.
Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu WWW o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi powierzchnia serwera, moc procesora, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca, parametry bezpieczeństwa.
Usługa Hostingu WWW jest aktywowana automatycznie w ciągu kilku minut od zamówienia Usługi na Okres testowy.
Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi po upływie Okresu testowego.

§ 4.
OKRES TESTOWY
Klient może wypróbowywać właściwości Hostingu WWW przez 14-dniowy Okres testowy liczony od daty Zamówienia.
Warunkiem skorzystania z Okresu testowego jest złożenie Zamówienia na Usługę.
W czasie trwania Okresu testowego, Artalia wystawi Fakturę pro forma opiewającą na kwotę odpowiadającą kosztowi Usługi w wybranym przez Klienta Okresie Abonamentowym. Jeżeli Klient w ciągu 3 dni od upływu Okresu testowego opłaci Fakturę pro forma na rzecz Artalia, czas świadczenia Usługi zostanie przedłużony do końca Okresu abonamentowego ustalonego przez Strony.
Brak uregulowania przez Klienta Faktury pro forma w czasie Okresu testowego powoduje, iż po 5 dniach od upływu Okresu testowego Usługa Hostingu WWW jest blokowana. Jeżeli Klient nie ureguluje Faktury pro forma w ciągu 40 dni od upływu Okresu testowego, Artalia całkowicie usunie dane Klienta zgromadzone w ramach Hostingu WWW w czasie trwania Okresu testowego.

§ 5.
OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Artalia w związku z Usługą Hostingu WWW są prawdziwe.
Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchni serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.
Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach Hostingu WWW powierzchni serwera do:
naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,
nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Artalia oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Artalia przez innych Klientów i Użytkowników,
przesyłania Spamu,
dostarczania treści o bezprawnym charakterze,
utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej oraz zawierających nielegalne oprogramowanie,
przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
streamingu oraz serwerów gier.
Klient lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów/aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat, DonLinkage.
Artalia zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Hostingu WWW składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.
W przypadku, gdy Artalia uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy serwera, Artalia może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru.
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług Artalia, Artalia ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz do żądania od Klienta odszkodowania tytułem szkód powstałych w związku z naruszeniem, którego się dopuścił.

§ 6.
PŁATNOŚCI, PRZEDŁUŻANIE USŁUGI
Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Klienta pakietu Usługi (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych).
W przypadku, gdy Artalia nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, Artalia przysługuje prawo do zablokowania Hostingu WWW.
Artalia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
Na 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, Artalia wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 21-dniowym terminem płatności. Opłacenie Fakury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.
Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.
W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu WWW zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez Artalia – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Artalia. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Regulamin sklepu internetowego usługa:

1. Kupujesz licencjonowany skrypt shopgold.
2. Zgodnie z prawem jak i zasadami allegro strony, sklepy z opcją uzupełniania kategorycznie nie podlegają zwrotowi - wykonywana jest usługa polegająca na umieszczaniu treści i grafik.Nie jest to produkt gotowy.
3.Sklep uzupełniamy po otrzymani niezbędnych danych do jego wykonania w ciągu 24h po ich zatwierdzeniu.
4.Instalacja sklepu obywa się na naszym serwerze, jest możliwość zainstalowania strony na innym le nie odpowiadamy za błędne działa sklepu.
5.W cenie skryptu jest uzupełnienie treści która prześle na klient (treść, grafiki,loga itp). Darmową pomoc techniczną przez 6 miesięcy.
6.16 szablonów sklepu dostępu do wyboru. Również jest możliwość zmiany kolorystki jak i wyglądu szablony za dodatkowa opłatą.
7. Do pracy nad sklepem przystępujemy po otrzymania niezbędnych informacji oraz wpłaty.
8.Na wpłatę oczekujemy 7dni.
9.Po wykonaniu sklepu przesyłamy niezbędne informacje oraz poradnik do zarządzania sklepem.
10. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przejdź do strony głównej